Algemene voorwaarden

U kunt onze algemene voorwaarden in pdf-vorm downloaden door op de onderstaande knop te klikken.

Het saaiste deel van onze website.

Het meest officiële deel van Awaken by Nature. De legale dingen. Maar het is erg belangrijk, want met deze voorwaarden beschermen we uw rechten als onze dierbaarste klant, dus hier gaan we!

Algemene Voorwaarden - AWAKEN by Nature

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en / of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en / of door de ondernemer worden geleverd door een partij op basis van een afspraak tussen die en de ondernemer;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dag: kalenderdag;

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de snelle levering van zaken, diensten en / of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook specifieke e-mail - dat de consument van de ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging van gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke van rechtspersoon die producten, digitale inhoud en / of diensten op afstand aan consumenten aangeboden;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en / of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend van mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer in dezelfde ruimte hoeven te samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de onderneming

Awaken by Nature

Postbus 1192

3840 BD Harderwijk

E-mailadres: info@awakenbynature.com

KvK-nummer: 80827020

Btw-identificatienummer: NL861816134B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van applicatie op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden worden gesteld op een besluitige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van applicatie zijn, is het tweede en derde lid van de applicatie en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de bepaling bepaling die voor hem het meest gunstig is .

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en / of diensten. De beschrijving is voldoende om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en / of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat een aanbieding, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder een bepaalde voorwaarde in een lid 4, tot op het moment van de consument van het aanbod en het voldoen aan de relevante voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs de elektronische weg de ontvangst van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer veilige veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren van de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op sollicitige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 
 1. het e-mailadres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de prijs met alle belastingen van het product of digitale inhoud; voor zover van applicatie de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering van uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 7. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van applicatie op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden (en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemd bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument genaamd, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier is aan het proces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende tijd weigeren.
 2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de derde consument, of een door hem aangewezen, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en inhoud die niet op een materiële is geleverd:

 1. De kan consument een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden (en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijke verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af van twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product mag hanteren en inspecteren zoals hij in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product dat het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijke verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. 
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle verwachte toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte duidelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige publicatie van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer de kosten voor zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst van de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume van een bepaalde hoeveelheidt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. 
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkte hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 8. de ondernemer de wettelijke verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of; 
 9. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst van levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 10. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële digitale inhoud, indien:
 11. hij is niet uitdrukkelijk bedoeld met het begin van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 12. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het recht van zijn toestemming; van
 13. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 14. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot het product heeft ontvangen van de consument aantoont dat het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste methode, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
 2. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen optreden;
 3. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en / of diensten door de ondernemer wordt aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en / of diensten af te nemen;
 4. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 5. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke aanbieding instemming van de consument; nl
 6. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 7. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7: 500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 8. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 9. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum van een uitvoering daarvan is voorzien;
 10. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden gemaakt op basis van een individuele keuze van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 11. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 12. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 13. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 14. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 15. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering verbroken is;
 16. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 17. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële, maar alleen als:
 1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke aanbieding instemming van de consument; nl
 2. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod aanbieding geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en / of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel aanbiedingen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen van bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 
 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen van bepalingen; van
 2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 3. Het in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie 

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en / of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod biedende specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en / of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en / van overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur van producenten waarin deze bepaalde beslissingen kunnen nemen, die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in het geval dat hij is kortgeschakeld in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst .

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met betrekking tot hetgeen vermeld in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemingeerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan slechts slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf bepaalde en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder mijn) of diensten, te allen tijde opzeggen met daarop van overeengekomen opzeggingsregels en een opzegter van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder) van diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met beperkte van bepaalde opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 1. te allen tijde opzeggen en niet beperkt tot opzegging op een bepaald tijdstip van een bepaalde periode;
 2. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 3. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder IT) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een duur bepaalde van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is tien hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling

 1. Voor zover niet anders wordt bepaald in de overeenkomst van aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het hebben van een overeenkomst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de betaling van een dienst (en), voordat de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in het verstrekken van betalingsgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan betalingsverplichting (en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te laat en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag van de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500, =; 10% over de volgende volgende € 2.500, = en 5% over de volgende € 5.000, = met een minimum van € 40, =. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht deze klachtenprocedure.

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend door de ondernemer.
 2. Bij de ondernemer ingediende worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van applicatie.

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze voorwaarden algemene afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op besluitenige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Bijlage I: Formulier voor herroeping

Indien u de overeenkomst (order of een gedeelte van de order) wilt herroepen (retourneren) verzoeken wij u onderstaand volledig formulier in te vullen. Onze voorkeur gaat uit naar het digitaal ontvangen van dit formulier. Via een scan van door het overnemen van de inhoud van dit formulier in een email.

Aan:

Awaken by Nature

Klantenservice

Postbus 1192, 3840 BD Harderwijk

E-mailadres: info@awakenbynature.com

Ik / Wij * ________________________________________________________

deel / delen * u hierbij mede, dat ik / wij * onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten:

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

(vermeld minimaal het artikelnummer en de omschrijving van het product)

Herroep / Herroepen *

Besteld op * / ontvangen op *: ___________________________________________

AWAKEN by Nature Bestelnummer: ______________________________________

Uw naam en contactgegevens:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(vermeld minimaal uw naam, e-mailadres en telefoonnummer) 

 _________________________
Handtekening consument (en)

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend, vermeld u de inhoud van dit formulier in een email dan is uw verzending ook uw handtekening)

Lees hieronder de voorwaarden voor herroeping.

Voorwaarden herroeping.

Bedenktijd voor consumenten:

 • De bedenktijd is 14 dagen nadat u het product, digitale inhoud of dienst heeft ontvangen.
 • De kosten van het terugsturen komen voor rekening van de consument.
 • U heeft recht op een deugdelijk product.

Uitzonderingen op de bedenktijd:

 • Producten die gemaakt worden worden “overeenkomstig specificaties van de consument”.
 • Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
 • Producten die snel kunnen bederven of verouderen. Het gaat om producten met een korte houdbaarheid.
 • Losse exemplaren van kranten of tijdschriften.
 • Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggestuurd om hygiënische of gezondheidsredenen.
 • Producten waarvan de verzegeling is verbroken.
 • Zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken.

Bedenktijd bij diensten:

 • Bij diensten gaat de bedenktijd in op het moment dat u bestelt.
 • U hebt geen recht op bedenktijd als het gaat om dringende herstelwerkzaamheden of onderhoud.
 • U hebt ook geen recht op bedenktijd bij diensten die al tijdens de bedenktijd volledig zijn nagekomen.
 • U geeft expliciete toestemming voor het begin van de nakoming tijdens de bedenktijd.
 • U geeft verklaard afstand te doen van de bedenktijd zodra de dienst is nagekomen.
 • Bij ontbinding wordt er een vergoeding in rekening gebracht voor reeds betaalde diensten.

Harderwijk, november 2020
Awaken by Nature

Subscribe and let’s be friends

Word lid van onze groeiende gemeenschap die van paddenstoelen houdt, door je te abonneren op onze nieuwsbrief. We beloven dat we je niet dagelijks e-mails sturen. Af en toe sturen we je inspirerende recepten, interessante artikelen of goed nieuws over Awaken by Nature.